Komplexní program prevence – Spirála


Popis a cíl projektu:

Program vznikl na základě potřeby škol v oblasti prevence, kdy v regionu Český Krumlov neexistovala komplexní nabídka služeb, která by se zabývala problematikou specifické primární prevence. Proto lektoři iniciovali vznik tohoto programu. Program je Sdružením Spirála realizován již sedmým rokem odborně vzdělanými lektory s praktickými zkušenostmi v práci s dětmi a mládeží, kteří dlouhodobě působí ve Středisku výchovné péče, v Pedagogicko-psychologické poradně, a v dalších sociálních sférách v Českokrumlovském regionu.


Program specifické primární prevence ve třídních kolektivech se zabývá širokou problematikou sociálně patologických jevů, (např. zneužíváním legálních i nelegálních návykových látek, šikanou a kriminalitou).


Program je zaměřen na dlouhodobou spolupráci s třídním kolektivem na druhém stupni základní školy. Je přizpůsobený věku žáků a potřebám konkrétní třídy či školy, které se vyjednávají v zakázce. Určitá část programu práce s třídním kolektivem je věnována drogovým tématům, se kterými se žák již seznámil nebo může setkat. Cíl projektu spočívá ve vytvoření kognitivních map rozhodování a rozhodnutí, často používáme prvky zážitkové pedagogiky, které umožňují prostřednictvím autentického prožitku pochopit a zpracovat konkrétní oblast. Vše se odehrává v rámci projektivních metod, kdy je žák zapojen hravou formou do problému a tím se stává aktivním účastníkem tvořeného příběhu.


Hlavní zaměření programu se orientuje především na podporu zdravého životního stylu, posilování sociálních dovedností a osobní odpovědnosti, podporu sebevědomí a pozitivních vzorů.
Projekt se může také zaměřit na tématické oblasti: „alkohol a tabák“, „svět konopných produktů“ a další drogovou problematiku. Projekt se tedy bude věnovat komplexně primární prevenci sociálně patologických jevů v celé své šíři.


Struktura programu:

Program se skládá ze 7 lekcí, kdy každé setkání bude trvat cca 2 vyuč. hodiny, přičemž závěrečné se prodlužuje na 4 vyuč. hod.(případně dle potřeby je možno lekce upravit jinak).
Jedno až dvě z těchto setkání se bude konat mimo prostředí školy. Součástí programu je sociometrie, která umožňuje specifikovat konkrétní cíle v dané třídě.
Předpokládáme, že aktivity projektu se mohou propojit s aktivitami školy např. s adaptačními pobyty pro žáky 6. tříd.
Financování v tomto projektu je rozděleno na více položek a důraz je kladen na to, aby se žák spolupodílel minimální částkou.
Projekt je od roku 2007 certifikovaný v rámci Programu primární prevence užívání návykových látek ze strany MŠMT.


Práce s každou třídou zahrnuje:

1. Přímou práci s třídním kolektivem v rámci připraveného programu vytvořeného dle konkrétních potřeb na míru danému kolektivu, ověřování efektivity programu prostřednictvím sociometrických testů (D 1, KLIT, SORAD), poskytování zpětné vazby pro žáky i třídního učitele, reflexi konkrétního setkání.

2. Nepřímá práce – spolupráce se školou, konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem, metodikem prevence či ředitelem/ředitelkou školy, příprava programu přímo na míru danému kolektivu, vyhodnocování programu vždy po skončení, vyhodnocení sociometrických testů a následné přizpůsobení programu podle výsledků těchto testů, zpětná vazba, reflexe, supervize lektorů, zpracování a vyúčtování projektu…).

www.spirala.krumlov.cz     tel: 774 424 905     email: