Adaptační pobyty


Sdružení Spirála o. s. nabízí organizaci pobytových akcí pro žáky /studenty/, zaměřené jak na smysluplné využívání volného času, tak na prevenci rizikového chování.
V přirozeném prostředí se setkávají lidé z různorodého sociálního prostředí s odlišným rodinným zázemím, z různých škol. V rámci jedné třídy se mohou sejít žáci nadprůměrní, s dobrým zázemím i žáci s průměrným až podprůměrným prospěchem, ne vždy akceptující sociální normy, s nízkým pocitem zodpovědnosti. O to důležitější je zprostředkovat jim pozitivní zážitky a umožnit prožitek úspěchu v jiném prostředí, než je prostředí školní.
Aktivity jsou přizpůsobené konkrétnímu kolektivu a požadavkům jednotlivých škol.

Nejvýznamnějším prostředkem bude zážitková pedagogika a sociální učení – důraz klademe na vlastní aktivitu žáků, učení osobních zkušeností a vlastní prožitek zprostředkovaný zejména hrou a poskytnutím zpětné vazby od skupiny.

V práci s třídním kolektivem upřednostňujeme především hry: inscenační, kde účastník rozvíjí svou osobnost a poznává vlastní limity a možnosti; simulační hry umožňující prožití určité sociální role včetně tréninku dovedností k řešení situace v reálném prostředí a iniciativní hry, v nichž je uplatněn problémový přístup. Do programu je nutné začlenit i relaxační techniky. Mohou být také realizovány aktivity zaměřené na specifickou (zejména prevenci šikany - agresivního chování, ale i ostatních sociálně patologických jevů) a obecnou prevenci sociálně patologických jevů, i na volnočasové aktivity, které jsou pro tuto věkovou skupinu atraktivní.Hlavní cíle programu jsou:
 • seznámení se s novými spolužáky i třídním učitelem, adaptace na nový kolektiv včetně nové životní situace
 • rozvoj sociálních dovedností (spolupráce v týmu, schopnost asertivity, komunikační dovednosti…)
 • sebereflexe, sebepoznání
 • poznávání vlastních hranic
 • prohloubení empatie
 • obecná a specifická prevence rizikového chování
 • naučit se převzít odpovědnost za sebe i jiné včetně pozitivních a negativních důsledků
 • schopnost dodržovat pravidla, a to i tehdy, pokud mne aktuálně nikdo nekontroluje
 • schopnost jasně a otevřeně sdělovat co očekávám, s čím jsem spokojen, co mi vadí

Rozsah:

Ideální rozsah pobytu jsou 3 dny, po domluvě je možno realizovat i pobyt kratší (minimálně však 24 hodin). Preferovány jsou víkendové realizace.


Cena:
 • záleží na konkrétní zakázce (v závislosti na náročnosti programu, počtu účastníků…)
 • jednotková cena za 1 hodinu práce lektora je cca 310,- Kč (cena včetně materiálu a dopravy)

www.spirala.krumlov.cz     tel: 774 424 905     email: