Nabídka programu primární prevence Spirála

 

 

Program je určen pro běžné třídní kolektivy, které nevykazují zvýšenou míru výskytu rizikového chování.

  • pro předškoláky
  • pro žáky na 1. stupni základních škol
  • pro žáky na 2. stupni základních škol
  • pro studenty gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť

 

 

Programy všeobecné primární prevence probíhají přímo ve škole/školce, nejlépe v kmenové třídě nebo venku.
Minimální počet hodin: 8 vyučovacích hodin přímé práce s třídním kolektivem - obvykle rozděleno na 4 setkání po 2 hodinách nebo 2 setkání po 4 hodinách. Můžeme se ale dohodnout individuálně dle vaší potřeby. Součástí programu jsou také 4 hodiny konzultace s třídním učitelem.

Program je veden dvěma lektory, kteří mají bohaté zkušenosti s prací s dětmi a odpovídající vzdělání. Po celou dobu programu je přítomen třídní učitel. Pokud je ve třídě asistent pedagoga, je vhodná i jeho přítomnost.

Program je veden interaktivní formou, využívá se psychosociálních her, věnuje se prostor diskuzím, žáci pracují individuálně, v malých i větších skupinách.

 

Struktura programu


První setkání je zaměřeno především na seznamovací aktivity a to i u žáků, kteří tvoří jednu třídu již několik let. Často se ukazuje, že toho žáci o sobě hodně nevědí, stejně tak třídní učitel a lektoři se dozví mnoho užitečných informací.

Náplň následujících setkání závisí na zvoleném tématu programu. Součástí všech programů jsou sebepoznávací a zážitkové hry a aktivity zaměřené na posílení pozitivních vztahů celého kolektivu a soudružnost skupiny. Dále se věnujeme tématům dle volby třídního učitele (prevence šikany a agresivního chování, rasismus a xenofobie, závislostní chování, kyberbezpečnost,...).
Lektoři přizpůsobují náplň programu danému kolektivu i přáním třídního učitele (na čem je podle něj třeba zapracovat, co žákům nejde, v čem je třeba je podpořit). Každá část programu je ukončena výměnou zpětné vazby mezi lektory a žáky a mezi lektory a třídním učitelem bez přítomnosti žáků.

 
 

Cíle programu

  • zvyšovat pozitivní klima ve třídách mateřských, základních a středních škol
  • rozvíjet psychosociální dovednosti žáků - navazování zdravých vztahů, schopnost čelit tlaku vrstevníků, dovednost rozhodovat se samostatně, efektivně komunikovat a řešit konflikty bez poražených, umět vyjádřit svůj názor apod.
  • zvyšovat schopnost odolávat těžkým situacím a umět je překonat 
  • předcházet vzniku šikany a dalších rizikových forem chování
 

Rizikové momenty spolupráce

- problém v kolektivu – jakmile se během programu objeví závažnější problém nasvědčující tomu, že třídní kolektiv není v pořádku a je zapotřebí selektivní primární prevence, lektoři program ukončí/přeruší a doporučí další postup pro práci se třídou. Cena za program se buď krátí podle skutečně realizovaného času, nebo se převede na pokračování programu v jiném režimu

- změna třídního učitele během programu – i v případě, že během programu dojde k výměně třídního učitele, by měl být program dokončen (lektoři ho přizpůsobí situaci). Pouze v případě, že by nový třídní učitel odmítal spolupracovat, bude program ukončen. V tomto případě se cena za program nekrátí.

 

Cena programu

Cena programu závisí na podpoře MŠMT, MAS a další. V případě podpory jsou programy zcela zdarma.

Nedotovaná cena

1875 Kč/1 hod. programu + poradenství pro třídního učitele. 

Obvykle se třídami pracujeme v modelu 4x 2 hodiny nebo 2x 4 hodiny, ale je možné program přizpůsobit dle potřeb školy.

 

 

 

Kontakty Spirála
Preventivní programy
Mgr. Květa Škrabalová
telefon: 774 292 622
e-mail: skrabalova@latran.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz